0.000

Regulamin strony internetowej

Home / Regulamin strony internetowej

Regulamin strony internetowej Fundacji na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową
„Wyspy Szczęśliwe” z siedzibą w Krakowie, obsługi płatności online
oraz ochrony danych osobowych Darczyńców

I. Postanowienia ogólne

1. Strona internetowa działająca pod adresem www.wyspyszczesliwe.org.pl, zwana dalej „Stroną”, jest prowadzona przez Fundację na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 265, 30-663, NIP: 679-283-26-69, REGON: 356904289, KRS: 0000225443, zwaną dalej Fundacją.
2. Niniejszy regulamin zawiera warunki korzystania ze strony internetowej www.wyspyszczesliwe.org.pl będącej stroną internetową Fundacji.
3. Strona Fundacji umożliwia:
a) prezentowanie informacji dotyczących danych i działalności Fundacji,
b) przekazywanie środków pieniężnych na działalność statutową Fundacji.
4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu strony, m.in. za nieprawidłowe jej funkcjonowanie wynikające z braku kompatybilności strony z infrastrukturą techniczną osób z niej korzystających lub przerwy w jej funkcjonowaniu, spowodowane zwłaszcza działaniami siły wyższej lub bezprawną aktywnością osób trzecich.
5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia w przesyłaniu wiadomości e-mail, ich usuwanie przez oprogramowanie (np. filtry antyspamowe) lub osoby administrujące serwerami pocztowymi.

II. Przekazywanie darowizn

1. Darowizny na rzecz Fundacji można przekazać przelewem tradycyjnym, elektronicznym lub za pomocą płatności elektronicznej.
a) Dane bankowe podane są na stronie internetowej Fundacji,
b) Możliwość dokonania płatności elektronicznej jest udostępniona na stronie internetowej Fundacji.
2. Płatności elektroniczne dokonywane za pomocą strony internetowej Fundacji obsługiwane są przez serwis płatności internetowych PayU S.A. (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 79-23-08-495).
3. Płatności za pomocą serwisu PayU można dokonać kartą płatniczą Visa lub Mastercard. Lista aktualnie obsługiwanych banków i kart kredytowych oraz debetowych znajduje się na stronie internetowej serwisu PayU.
4. Wpłaty darowizn są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja Na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową ,,Wyspy Szczęśliwe” korzysta z bezpiecznego operatora płatności PayU.
5. Szczegółowe warunki płatności elektronicznej zawarte są w regulaminie serwisu PayU udostępnionym na stronie internetowej https://poland.payu.com/.
6. Przekazywanie darowizn może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny (np. co miesiąc).
7. Darowizna cykliczna to automatyczna płatność przekazywana drogą elektroniczną regularnie na rzecz Fundacji.
8. Przekazanie darowizny cyklicznej na rzecz Fundacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regularne pobieranie przez operatora płatności serwis PayU S.A. wskazanej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości pierwszej przekazanej darowizny z karty debetowej lub kredytowej.
9. Darczyńca w ramach płatności cyklicznych ma możliwość podania danych karty i ustawienia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą dostępne wyłącznie operatorowi płatności PayU S.A. i przez ten podmiot przetwarzane. PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie – Token do Płatności Cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Fundacji.
10. Wysokość darowizny może wynosić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub każdą inną kwotę, wskazaną przez osobę chcącą przekazać darowiznę.
11. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt ustalonego zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego właściciela karty, zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.
12. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa wykonywanych transakcji wybrane banki w momencie wydania klientowi karty debetowej lub kredytowej ustalają kwotowe limity autoryzacyjne dla tzw. płatności korespondencyjnych (oznacza to automatyczne, comiesięczne obciążanie karty wybraną kwotą darowizny) w domyślnej wysokości 0 złotych. Jeśli karta Darczyńcy posiada tak ustawiony limit autoryzacyjny, płatność zostanie odrzucona przez system płatności, a darowizna nie wpłynie na konto Fundacji.
13. Z dniem upływu ważności karty Darczyńcy, obciążanie karty ustanie, a darowizny nie będą już dłużej pobierane. Kolejne darowizny Darczyńca może realizować po uzyskaniu nowej karty i po ponownym ustanowieniu regularnej płatności.
14. Zarówno jednorazowe, jak i cykliczne darowizny są wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.
15. Kwestie związane ze zwrotami darowizn regulują przepisy prawa cywilnego.

III. Ochrona danych osobowych

1. Fundacja na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe” z siedzibą w Krakowie nie jest administratorem danych osobowych związanych z płatnościami elektronicznymi i nie przechowuje danych użytkowników kart kredytowych oraz debetowych. Dane te są przetwarzane przez operatora płatności.
2. Administratorem danych osobowych w ramach płatności za pomocą usługi PayU jest właściciel serwisu https://poland.payu.com/.
3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119, s. 1) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) Fundacja informuje, iż przekazane przez darczyńców dane będą przetwarzane w związku z realizowaniem działań dotyczących przekazywania darowizn na rzecz Fundacji.
4. Przekazując darowiznę jednorazową lub cykliczną Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres email) przez Fundację, zgodnie z przepisami prawa określającymi zasady przetwarzania danych, w tym na kontakt dotyczący przekazania darowizny.
5. Korzystanie ze wskazanych w niniejszym Regulaminie form przekazania darowizny oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przekazania darowizny.
6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 265, 30-663, NIP 679-283-26-69, REGON 356904289, KRS 00002254434.
7. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, e-mail: [fundacja@wyspyszczesliwe.org.pl] lub osobiście, w siedzibie Fundacji.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację jedynie w celach sporządzenia, przechowywania i przedstawiania organom państwowym do tego uprawnionym dokumentacji, w zakresie i w granicach czasowych potrzebnych dla wypełnienia wymogów prawnych oraz prawidłowego prowadzenia dokumentacji Fundacji.
9. Dane mogą być wykorzystane dla celów kontaktowych lub statystycznych, realizowanych przez administratora danych oraz ewentualnie w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych, np. wysyłki podziękowań za wpłatę i innych informacji dotyczących wpłaty. Jeśli Darczyńca nie życzy sobie otrzymywania podziękowań, informację o tym fakcie można wysłać na adres: fundacja@wyspyszczesliwe.org.pl.
10. Darczyńca lub inna osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Fundację ma prawo wglądu w treść swoich danych oraz ich aktualizowania, poprawiania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Osobom tym przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych osobowych. Każdy może też wnieść skargę do organu nadzorczego.
11. Zgoda dotycząca przetwarzania danych może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania danych, które zostało wykonane przed wycofaniem zgody.
12. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

IV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Fundacji i jest dostępny pod adresem https://www.wyspyszczesliwe.org.pl lub w siedzibie Fundacji.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian Regulaminu w każdym czasie
3. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich publikacji na stronie internetowej Fundacji.
4. Fundacja ma prawo do zaprzestania prowadzenia którejkolwiek z form działalności wskazanej w Regulaminie.
5. Reklamacje związane z funkcjonowaniem strony internetowej Fundacji należy kierować na adres: fundacja@wyspyszczesliwe.org.pl. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej wpłynięcia.
6. Reklamacje dotyczące usług płatniczych należy kierować bezpośrednio do operatora płatności. Reklamacje usług płatniczych kierowane do Fundacji będą przekazywane przez Fundację niezwłocznie właściwemu podmiotowi, który jest odpowiedzialny za rozpatrzenie reklamacji, o czym osoba składająca reklamację będzie poinformowana przez Fundację.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązujące w Polsce.